HILLMANN AGDZM04 20 szt.

kapsułki do zmywania

HILLMANN
nr kat. 1144324
(2)
W zestawie kapsułki do zmywania 20 szt.
Zobacz pełny opis
Brak możliwości dostawy do domu
Dostępność
Niedostępny

Produkt tymczasowo niedostępny

 • Podziel się
 • Opis i dane
   

  Kapsułki żelowe

  Wielofunkcyjne kapsułki do zmywarek – innowacyjna forma kapsułki wypełniona skoncentrowanym żelem. Jedna kapsułka – wiele korzyści: skuteczne usuwanie trwałych zabrudzeń, nabłyszczanie i zmiękczanie wody. Idealne połączenie efektywności mycia i wygody użycia z troską o środowisko naturalne! Folia kapsułki błyskawicznie rozpuszcza się w wodzie i świetnie sprawdza się podczas krótkich cykli zmywania. Produkt biodegradowalny, przyjazny środowisku – nie zawiera fosforanów chloru.

  • Usuwają trwałe zabrudzenia
  • Zmiękczają wodę
  • Nabłyszczają naczynia
  • Skutecznie działają w krótkich programach i niskich temperaturach

  Ostrzeżenie: Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.


  Karta Charakterystyki


  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
  Zakład pracy:
  Producent: Twinpol Sp. z o.o.
  Adres: Lipowa 48, 87-126 Obrowo
  Telefon: 0048 604 377 357
  Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@twinpol.pl

  SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH


  Niebezpieczne składniki w rozumieniu dyrektywy EWG 67/548 i rozporządzenia CLP oraz powiązana klasyfikacja:
  • 1 - <5 % D-Glukopiranoza, oligomery, C8-10-glikozydy alkilowe
  • 1 - <5 % Wodorotlenek sodu
  • 1 - <5 % Kwas cytrynowy
  • <1 % d-limonene
  • <1 % Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

  Niebezpieczeństwa:
  • Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
  • Aquatic Acute 1: H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
  • Aquatic Chronic 1: H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
  • Eye Dam. 1: H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu
  • Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy
  • Flam. Liq. 3: H226 - Łatwopalna ciecz i pary
  • Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
  • Skin Corr. 1B: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
  • Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę
  • Skin Sens. 1: H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry

  Szczegółowa Karta Charakterystyki wyrobu.

  Dane techniczne HILLMANN AGDZM04 20 szt.

  W zestawie 
  kapsułki do zmywania 20 szt.
  Producent 
  Nazwa producenta / importera 
  Twinpol Sp. z o.o.
  Znak zgodności 
  Znak zgodności 
  Substancja łatwopalna
  Substancja toksyczna
  Substancja żrąca
  Niebezpieczne dla środowiska
  Cena jednostkowa
  1 zł za sztukę
 • Opinie(2)

 • Pasuje do
Ostatnio oglądane
Wyczyść
Inni oglądali również
  Aby skorzystać z porównania konieczne jest dodanie minimum 2 produktów.