HILLMANN Płyn nabłyszczający 500 ml AGDZM03

nabłyszczacz

HILLMANN
nr kat. 1139222
(5)
9,99 zł
W zestawie nabłyszczacz 500 ml
Zobacz pełny opis
Dostępność
Dostawa do domu: już na jutro (29 października)
Również do punktów odbioru:
 • Podziel się
 • Opis i dane
   

  Wydajny płyn nabłyszczający do zmywarek. Dzięki nowoczesnej technologii oraz właściwie dobranym składnikom, po użyciu płynu naczynia szybciej wysychają oraz pozostają czyste i lśniące bez plam, zacieków i osadów.

  • Zapewnia lśniący połysk szkła i naczyń
  • Chroni szkło przed korozją
  • Zapobiega powstawaniu osadu wapiennego

  Karta Charakterystyki


  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
  Zakład pracy:
  Producent: Twinpol Sp. z o.o.
  Adres: Lipowa 48, 87-126 Obrowo
  Telefon: 0048 604 377 357
  Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@twinpol.pl

  SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH


  Niebezpieczne składniki w rozumieniu dyrektywy EWG 67/548 i rozporządzenia CLP oraz powiązana klasyfikacja:
  • 1-5% Alkohole, C12-14, etoksylowane propoksylowane
  • 1-5% Kwas cytrynowy
  • 1-5% Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO
  • <1% Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

  Niebezpieczeństwa:
  • Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
  • Acute Tox. 4: H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
  • Aquatic Acute 1: H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
  • Aquatic Chronic 1: H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
  • Eye Dam. 1: H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu
  • Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy
  • Skin Corr. 1B: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
  • Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę
  • Skin Sens. 1: H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry

  Szczegółowa Karta Charakterystyki wyrobu.

  Dane techniczne HILLMANN Płyn nabłyszczający 500 ml AGDZM03

  W zestawie 
  nabłyszczacz 500 ml
  Producent 
  Nazwa producenta / importera 
  Twinpol Sp. z o.o.
  Znak zgodności 
  Znak zgodności 
  Cena jednostkowa
  19,98 zł za litr
 • Opinie(5)

 • Pasuje do
Ostatnio oglądane
Wyczyść
Inni oglądali również
  Aby skorzystać z porównania konieczne jest dodanie minimum 2 produktów.